Sikkerhed på KFK

Ansvarsbevidsthed og forsigtighed skal altid præge en skyttes omgang med våben og ammunition.

Det er skyttens pligt at kende de sikkerhedsbestemmelser og de ordensregler, der gælder for KFK’s skydebane.

Det indskærpes, at alle på skydebanen har en ubetinget pligt til at følge de anvisninger og ordrer, som den ansvarlige skydeleder måtte udstede.
Desuden fremhæves følgende:

 • Skytten skal anvende høreværn og briller under skydningen.
 • Større hagl end 2,5 mm (haglstørrelse 7) er forbudt.
 • Blyhagl og haglvægt over 28 gram er forbudt.
 • Kun haglvåbentyper og kalibre, som lovligt kan anvendes til jagt og flugtskydning er tilladt.
 • Der skydes uden rem på våbnet.
 • Skytten skal være i besiddelse af gyldigt jagttegn eller våbenpåtegning.
 • Skytten skal være i besiddelse af gyldigt medlemskort eller dagkort.
 • Skydning er kun tilladt på standpladserne.
 • Det er ikke tilladt at lægge patroner i våbnet, før skytten står på standpladsen med våbnet pegende i skyderetningen.
 • Før ladning skal der ses gennem løbet.
 • Et lukket eller ladt våben må aldrig pege bagud.
 • Efter endt skydning aflades, og standpladsen forlades med åbent og tomt våben.
 • Sigteøvelser og lukket våben er kun tilladt på standpladserne eller sammen med en instruktør.
 • Våben skal under transport på området bæres åbne og uden patroner. Magasinvåben skal have åben lås – gerne med hvid klud.
 • Våben skal være i forsvarlig stand og uden slør i lås eller skæfte.
 • Alle våben skal behandles med største forsigtighed, uanset om de er ladt eller ej.
 • Det er ikke tilladt at røre ved andres våben uden tilladelse.
 • Det er ikke tilladt at stille våben andre steder end i de opstillede geværstativer.
 • Skydningen skal foregå i ro og orden uden forstyrrelser fra eventuelle tilskuere, og skytten skal være klar ved standpladsen, når det er dennes tur.
 • Berusede personer må ikke skyde på anlægget.
 • Skytter, der ikke overholder de gældende sikkerheds- og ordensregler, straffes med advarsel eller i grovere tilfælde med bortvisning fra skydeanlægget.

 

Myndighed: Bestyrelsen er gennem instruktører og driftsleder myndighed på anlægget.